دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اولین بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از رصدخانه

اولین بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از رصدخانه
در دومین شب زمستان97 اولین گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در کارگاه آموزشی نجوم که توسط آقای دکتر ثابت عهد برگزار گردید شرکت و پس از آن به رصد آسمان پرداختند. در این برنامه دانشجویان ابتدا با مفاهیم و کاربردهای علم ستاره شناسی آشنا شده و سپس به معرفی اجرام آسمانی و صورتهای فلکی پرداخته شد.