دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

پذیرش دانشجو بدون آزمون جهت ترم بهمن ماه