دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

کرامت اله راسخ

کرامت اله راسخ

 

سوابق علمی ، پژوهشی و فرهنگی

مشخصات فردی :

 

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

کرامت الله

راسخ

ایرانی

2/10/1332

¢

-

¢

دانشیار

17

تلفن

email

Fax

منزل

محل کار

همراه

 

07154372001

 

Dr.rasekh@jia.ac.ir

-

                         
 

گروه آموزشی :جامعه‌شناسی

دانشکده : علوم اجتماعی

سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی ارشد پیوسته

جامعه‌شناسی

اف-او برلین

برلین

آلمان

26/11/1370

دکتری

جامعه‌شناسی

اف-او برلین

برلین

آلمان

28/8/1378

 

 سوابق شغلی :

ردیف

عنوان

نام موسسه یا دانشگاه

تاریخ

شروع

خاتمه

1

استادیار جامعه‌شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

1/11/1380

4/10/1394

2

استادیار جامعه‌شناسی

دانشگاه دولتی یاسوج

1/7/1385

30/6/1388

3

دانشیار جامعه‌شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

4/10/1394

تاکنون

 

کتب منتشرشده:

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تألیف

ترجمه

Rasekh, Keramatollah, (2000), Das politische Denken der Reformisten im Iran 1811-1906, Eine Untersuchung über das politische Denken der iranischen Intellektuellen, SPEKTRUM 71.

¢

-

Münster; Hamburg; London: Lit-Verlag.

راسخ، کرامت اله (1391)، فرهنگ جامع جامعه‌شناسی و علوم انسانی، شامل 5000 مدخل با معادل‌های انگلیسی و آلمانی، جلد اول: الف- ظ.

¢

-

شیراز: نوید شیراز

راسخ، کرامت اله (1391)، فرهنگ جامع جامعه‌شناسی و علوم انسانی، شامل 5000 مدخل با معادل‌های انگلیسی و آلمانی، جلد دوم: ع- ی.

¢

-

شیراز: نوید شیراز

راسخ، کرامت اله (1394)، مقدمات جامعه‌شناسی

¢

-

تهران: نشر جامعه شناسان.

شفرز، برنهارد (1383)، مبانی جامعه‌شناسی جوانان، ترجمه کرامت‌اله راسخ، چاپ یازدهم  (1396)

 

÷

¢

تهران: نشر نی.

کنوبلاخ، هوبرت، (1390)، مبانی جامعه‌شناسی معرفت، ترجمه کرامت‌اله راسخ، چاپ چهارم (1396

÷

¢

تهران: نشر نی.

شوتس‌ایشل، رینر، (1391)، مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات، ترجمه کرامت‌اله راسخ، چاپ سوم (1396)

 

÷

¢

تهران: نشر نی.

ویس، اُتمار (1389)، مبانی جامعه‌شناسی ورزش، ترجمه کرامت اله راسخ،

 

÷

¢

تهران: نشر نی.

کسلر، دیرک (1394)، (گردآورنده)، نظریه‌های جامعه شناسان کلاسیک از اگوست کنت تا آلفرد شوتس، ترجمه کرامت اله راسخ، جلد اول، تهران: نشر جامعه شناسان.

÷

¢

تهران: نشر جامعه شناسان

کسلر، دیرک (1394)، (گردآورنده)، نظریه‌های جامعه شناسان کلاسیک، از تالکوت پارسونز تا پیر بوردیو، ترجمه کرامت اله راسخ، جلد دوم، تهران: نشر جامعه شناسان.

÷

¢

تهران: نشر جامعه شناسان

کسلر، دیرک (1394) (گردآورنده)، نظریه‌های روز جامعه‌شناسی، از ایزنشتات تا پسامدرن‌ها، ترجمه کرامت اله راسخ،  چاپ دوم (1394)، تهران: نشر آگه

÷

¢

تهران: نشر آگه

 

مقالات چاپ‌شده در نشر یا مجلات خارجی و داخلی  :

ردیف

عنوان

نام نشریه

کشور

صفحات

شماره

رتبه نشریه

تاریخ چاپ
(ماه – سال)

اسامی همکاران

1

«چهار محور مطالعات اجتماعی در ایران»

مجله مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه‌شناسی ایران)

ایران

75-52

2

علمی پژوهشی (وزارتین)

شهریور 1391

کرامت الله راسخ

2

«شاخص‌های سنجش تفکر محافظه‌کاری»

جستارهای سیاسی معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

99-75

2

علمی پژوهشی (وزارتین)

آبان 1394

کرامت الله راسخ

3

«مبانی فلسفی هويت از ديدگاه مارتين هايدگر».

معرفت فرهنگی اجتماعی (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)

ایران

5-23

3

علمی پژوهشی (وزارتین)

تابستان 1395

کرامت الله راسخ

4

«میرزا ملکم خان و سنت‌گرایی بازتابی»

 

فصلنامه پژوهش‌های سیاسی (دانشگاه اصفهان)

ایران

21-36

3

علمی پژوهشی (وزارتین)

شهریور 1395

کرامت الله راسخ

5

«میرزا حسین‌خان سپه‌سالار و سنت‌گرایی بازتابی»

 

فصلنامه تاریخ‌پژوهی(دانشگاه فردوسی مشهد)

ایران

27-52

71

علمی پژوهشی (وزارتین)

بهمن، 1396

کرامت الله راسخ

6

«عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به خرابکاری (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج»

 

فصلنامه انتظام اجتماعی

ایران

1-24

4

علمی پژوهشی (وزارتین)

شهریور، 1393

کرامت الله راسخ؛ عبدالرسول عباسی نصرآّباد سفلی

7

«تأثیر رعایت هنجارهای عام ترافیک بر نظم اجتماعی در بین رانندگان شهر بوشهر»

فصلنامه تخصصی دانش انتظامی بوشهر

ایران

103-128

4

علمی تخصصی (وزارتین)

مرداد، 1393

کرامت الله راسخ؛ هاشم غضنفری

8

«قانون خواهی در ایران قرن نوزدهم: پژوهشی برای شناخت مبادی اندیشه سیاسی روشنفکران ایرانی

علم و جامعه

آمریکا

10-17

173

تخصصی (خارجی)

اردیبهشت 1378

کرامت الله راسخ

9

«دو نگرش درباره اصلاحات در عصر قاجار»، ، سال هیجده‌ام،

اطلاعات سیاسی- اقتصادی

ایران

166-162.

195-196

علمی ترویجی (وزارتین)

آذر و دی 1382

کرامت الله راسخ

10

«روشنفکران ایرانی: اراده معطوف به قدرت»

اطلاعات سیاسی- اقتصادی

ایران

24-16

208-207

علمی ترویجی (وزارتین)

آذر و دی 1383

کرامت الله راسخ

11

«تأثیر تفکر دوگانه فلسفی در آلمان بر تفکر اجتماعی و سیاسی یورگن هابرماس دهه 1950»

ماهنامه پژوهش ملل

ایران

1-9

8

علمی تخصصی (وزارتین)

مرداد 1395

کرامت الله راسخ

12

«عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم»

 

علوم انسانی اسلامی

ایران

405-393

14

علمی تخصصی (وزارتین)

مرداد، 1395

کرامت الله راسخ؛ مریم مؤمن زاده جهرمی

13

«تأثیر سرمایه اجتماعی بر سبک‌رفتاری مدیران»، ، سال دوم، شماره 8، ص.

 

پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری

ایران

98-108

8

علمی تخصصی (وزارتین)

آذر، 1396

کرامت الله راسخ؛ مریم اعلایی؛ حسین صالحی

14

«تحولات ایران در سده نوزدهم از منظر جامعه‌شناسی معرفت»

علوم اجتماعی

ایران

229-209

13

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد

شهریور، 1382

کرامت الله راسخ

15

«اندیشه اصلاحات در ایران قرن نوزدهم و انعکاس آن در سفرنامه‌های ایرانیان»

علوم سیاسی

ایران

160-184.

1

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

شهریور 1385

کرامت الله راسخ

16

«بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز»، ، شماره 35،

فصلنامه زن و مطالعات خانواده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

ایران

59-35

35

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

بهمن،  1389

کرامت الله راسخ؛ معصومه مبرا،

17

«بررسی حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان»

 

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)

ایران

19-30

13

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

شهریور، 1391

کرامت الله راسخ؛ ندا سعیدی

18

«عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر اعتیاد جوانان (مطالعه موردی حاشیه‌نشینان شهر شیراز)»

مطالعات جوانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ایران

44-25

7

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

آذر، 1391

کرامت الله راسخ؛ طیبه الله پناه

19

«عوامل اجتماعی – اقتصادی مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی (مدیران مدارس دولتی شیراز)»

 

مطالعات جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ایران

77-61

15

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

شهریور 1391

کرامت الله راسخ، فرح مصلح پور

20

«بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و دین‌داری (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان جهرم)»

پژوهش‌نامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

ایران

57-39

3

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

آذر 1391

کرامت الله راسخ، احسان شعبانپور حقیقی

21

«هویت‌های عمومی در ایران»،.

مطالعات جامعه‌شناسی

ایران

135-119

18

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

مهر 1395

کرامت الله راسخ

22

«تأثیر بازی‌های خشن رایانه‌ای بر رفتار دانش آموزان پسر دبیرستان‌های کوار»

 

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد  خلخال

ایران

49-36

44

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

خرداد، 1394

کرامت الله راسخ؛ ابراهیم حسنی

23

«تأثیر تأسیس صنایع نفت و گاز بر الگوهای رفتاری و هنجارهای ارزشی»،

 

پژوهش‌های جامعه‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

ایران

94-81

1

علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

مرداد، 1395

کرامت الله راسخ؛ مهدی احمدی

 

طرح پروژه‌های پژوهشی :

عنوان

وضعیت طرح

وضعیت همکاری

موسسه حمایت‌کننده

درحال بررسی

درحال اجرا

خاتمه یافته

مجری

همکار

مسائل و مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

-

-

¢

¢

-

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی عوامل مؤثر بر عدم تمایل زنان به نامزدی در انتخابات سرتاسری ایران

-

-

¢

¢

-

دانشگاه دولتی یاسوج

هویت جمعی ایرانیان

-

-

¢

¢

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

سنت‌گرایی بازتابی در عصر قاجار از نگاه جامعه‌شناسی سياسی

-

¢

-

¢

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

موضوعات موردعلاقه برای تحقیق و پژوهش :

جامعه‌شناسی سیاسی

جامعه‌شناسی توسعه

 

مقالات ارائه‌شده به سمینارها و کنفرانسهای بین‌المللی و داخلی  :

ردیف

عنوان

محل کنفرانس

دامنه کنفرانس

نحوه ارائه

تاریخ

سخنرانی

پوستر

1

اندیشه سیاسی متفکران ایرانی معاصر

مرکز آموزش عالی فرهنگیان، شیراز-فارس

منطقه‌ای

¢

-

28/1/1380

2

بررسی جامعه‌شناسی فنّاوری در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهگیلویه و بویراحمدی یاسوج (مقاله برگزیده همایش)

منطقه‌ای

¢

-

19/3/ 1383

3

 تحول اندیشه سیاسی اصلاح‌طلبان و روشنفکران ایرانی در قرن نوزدهم،

 

ستاد بزرگداشت یک صدمین سالگرد مشروطیت، دانشگاه تهران. تهران.

بین‌المللی

¢

-

14/5/1384

4

ارائه مدلی برای بررسی مؤسسات آموزش در کشور

دانشگاه یاسوج، یاسوج- کهگیلویه و بویراحمدی.

منطقه‌ای

¢

-

21/10/1386

5

The underdevelopged political theoght,

 

The 39th World Congress of the Institute of Sociology, Yeerevan, Armenia.

بین‌المللی

¢

-

14/6/2009

6

نقش رسانه‌ها در ارتباطات

 

، نخستین کنفرانس کامپیوتر و آی تی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد جهرم، جهرم-ایران.

منطقه‌ای

¢

-

20/3/1389

7

 جامعه‌شناسی ایرانی: تلاشی نظری

 

تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در خاورمیانه معاصر، دانشگاه تهران، تهران-ایران.

بین‌المللی

¢

-

7-8/3/ 1390

8

غرب‌ستیزی در ایران در دهه‌های 1340 و 1350

دومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران » انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشگاه تهران، تهران.

بین‌المللی

¢

-

25-26/2/1392

9

 هویت‌های آغازین در ایران

 

سومین کنفرانس تفکر اجتماعی و جامعه در خاورمیانه و شمال افریقا، پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی، دانشگاه تهران،.

بین‌المللی

¢

-

20-21/9/1392

10

«تفکر بازتابی و خلق واقعیت اجتماعی در ایران

همایش ملی جامعه‌شناسی پدیداری و جامعه ایرانی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

بین‌المللی

¢

-

4/12/ 1395

11

هویت عمومی شهروندی و سنتی بازتابی»،

چهارمین «پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، تهران

ملی

¢

-

6/10/ 1396

12

 احسان نراقی و سنت‌گرایی بازتابی.

 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران-ایران

ملی

¢

-

6/12/ 1396

13

بررسی سرمایه اجتماعی و کاهش ارتکاب جرم در بین جوانان 25 تا 30 سال شهرستان مرودشت

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)

ملی

¢

-

23/10/1393

14

بررسی تطبیقی مشارکت دختران و پسران دوره متوسط شهرستان جهرم در وندلیسم

نخستین همایش بین‌المللی زنان و زندگی شهری

بین‌المللی

¢

-

21-22/10/1395

15

هویت عمومی شهروندی و سنت بازتابی

چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی

ملی

¢

 

7-5/10/1396

16

آسیب‌شناسی موانع ارتقاء شغلی زنان در مشاغل صنعتی (مطالعه موردی: کارکنان زن پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس بندرعباس)

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت روانشناسی حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی

ملی

¢

-

31/4/1397

17

نگاهی اجمالی به نابرابری جنسیتی در ایران

همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران

ملی

¢

-

14/4/ 1397

18

بررسی اعتصابات کارگری با روش دلفی

همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران

ملی

¢

-

14/4/ 1397

19

بررسی میزان اهمیت کارآفرینی بر اشتغال جامعه

کنفرانس ملی کارآفرینی و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

ملی

¢

-

28-29/9/1390

20

بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی دبیران آموزش‌وپرورش منطقه 5 شهر اصفهان

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین گرگان

ملی

¢

-

14/6/92

21

بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر قدرت زنان شاغل در خانواده

همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی

ملی

¢

-

25/1/1394

 

دبیری همایش‌ها :

ردیف

عنوان همایش

نوع همایش

تاریخ برگزاری

ملی

بین‌المللی

درون‌سازمانی

1

 همت مضاعف کار مضاعف – جهرم فارس

¢

-

-

11و 12 اسفند 1389

 

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی :

ردیف

عنوان کارگاه / دوره

تاریخ برگزاری

برگزارکننده

1

جوانان و شادی، سازمان‌دهی اوقات فراغت ابزاری در خدمت شادی‌آفرینی

11-15/5/1386

سازمان ملی جوانان استان، فارس- شیراز

2

جوانان و تربیت اجتماعی

2-6 /10/1386

پژوهشکده برنا، جهرم، فارس

 

اختراعات و اکتشافات :

ردیف

عنوان

تاریخ ثبت اختراع

شماره ثبت اختراع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوایز و مدارک افتخاری و مدال‌های اخذشده :

عنوان

سازمان یا موسسه اهداکننده

کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس تدریس شده :

ردیف

عنوان

نام موسسه یا دانشگاه

 
 

1

اصول علم سیاست

دانشگاه دولتی یاسوج

 

2

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

دانشگاه دولتی یاسوج

 

3

جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

4

جامعه‌شناسی ارتباطات

دانشگاه دولتی یاسوج

 

5

جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی

دانشگاه دولتی یاسوج

 

6

جامعه‌شناسی انقلاب

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

7

جامعه‌شناسی ایلات و عشایر ایران

دانشگاه دولتی یاسوج

 

8

جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

9

جامعه‌شناسی توسعه

دانشگاه دولتی یاسوج

 

10

جامعه‌شناسی جوانان

دانشگاه دولتی یاسوج

 

11

جامعه‌شناسی جهان سوم

دانشگاه دولتی یاسوج

 

12

جامعه‌شناسی خانواده

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

13

جامعه‌شناسی سازمان‌ها

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

14

جامعه‌شناسی سیاسی

دانشگاه دولتی یاسوج

 

15

جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

16

جامعه‌شناسی کار و شغل

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

17

جمعیت و تنظیم خانواده

دانشگاه دولتی یاسوج

 

18

روان‌شناسی اجتماعی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

19

روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت

دانشگاه دولتی یاسوج

 

20

زبان تخصصی 1

دانشگاه دولتی یاسوج

 

21

زبان تخصصی 2

دانشگاه دولتی یاسوج

 

22

مبانی تاریخ اجتماعی در ایران

دانشگاه دولتی یاسوج

 

23

مبانی جامعه‌شناسی 1

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

24

مبانی جامعه‌شناسی 2

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

25

مبانی کامپیوتر

دانشگاه دولتی یاسوج

 

26

نظریه‌های جامعه‌شناسی 1

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

27

نظریه‌های جامعه‌شناسی 2

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

28

اندیشه‌های اجتماعی متفکران مسلمان

دانشگاه دولتی یاسوج

 

29

جامعه‌شناسی علم و تکنولوژی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

30

جامعه‌شناسی معرفتی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

31

سمینار جامعه‌شناسی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

32

نقد نظریه‌های معاصر جامعه‌شناسی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

33

تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناسی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

34

نظریه‌های جامعه‌شناسی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

35

نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

36

جامعه‌شناسی سیاسی تطبیقی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

43

جامعه‌شناسی انقلاب (ایران)

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

45

جامعه‌شناسی فساد (سازمانی)

دانشگاه آزاد واحد جهرم

 

 

سایر موارد

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی : 23/10/1397