تعداد بازدید: 4142    تاریخ انتشار: 1395/07/28   

  

آقای دکتر  عبدالحسین ابوطالبی

مدرک تحصیلی : دکترای کشاورزی                          

در هر جامعه ای کلید رسیدن به رشد و توسعه در گرو تحقیقات و مطالعات علمی است که در واحد های دانشگاهی با توجه به استراتژی های موجود، فعال سازی مولفه های علمی و فضا سازی های مناسب تحقیقاتی برای تعامل و شکوفایی بیشتر عرصه های علمی تحقیقاتی بر عهده حوزه معاونت پژوهشی است


قسمت های مرتبط با معاونت پژوهشی به قرار زیر است:

مدیر امور پژوهشی

              کارشناس امور پژوهشی (طرح های پژوهشی و مقالات): خانم ابهری
              کارشناس امور پژوهشی (کتب و انتشارات): خانم ابهری

 

 مسئول آمار : خانم حق گویان

رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها: مسعود رحمانیان
رئیس کتابخانه
خانم کوشکی

مدیر طرح و برنامه و بودجه

مسئول انجمن های علمی، ادبی و هنری:  آقای صادق زاده 

مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی، ادبی و هنری
آقای صادق زاده 

مسئول دبیرخانه دایمی همایش ها:  

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه: 

 

پژوهش،معاون پژوهشی