تعداد بازدید: 3581    تاریخ انتشار: 1394/06/18   
 • مدیر امور اداری: آقای وحید رفان 
 •  مسئول چاپ و تکثیر: آقای علی نجاتی
 •  رییس اداره کارگزینی کارکنان: آقای محمدعلی صدری
 •   مسئول نقلیه: آقای سمیع
 • مسئول تدارکات: آقای  سیدمحمدرضا سبزپوش
 • مسئول خدمات: 
 •  مسئول دبیرخانه و بایگانی: خانم رحمانیان
 •   مسئول اداره انبار: جمال رضایی
 •  مسئول دفتر شاهد و ایثارگر: آقای حمیدرضا افروز
 • مسئول تاسیسات: آقای محمد جواد رضایی فرد
 • مسئول امور باغ دانشگاه: آقای بهمن مصلی نژاد
 • مسئول آمورش نیروی انسانی: آقای فرهاد صادقی
 • مسئول امور رفاهی و بیمه: آقای محمدعلی صدری
اداری - مدیریت توسعه