تعداد بازدید: 2471    تاریخ انتشار: 1394/06/18   

معاون دانشجویی : آقای دکتر محمدحسن صلح جو

 مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری

مدیر دانشجویی :     محمدرضا آذین فر 

کارشناس امور فوق برنامه : -

کارشناس امور خوابگاه ها: خانم دژکام

رییس اداره فارغ التحصیلان: مجتبی سنائی

کارشناس صندوق رفاه دانشجویی: مسعود معصومی

مسوول امور مشمولین :  خانم دژکام

متصدی سلف سرویس : آقای نیک حالت

کارشناس فارغ التحصیلان : آقای بهروان

کارشناس فارغ التحصیلان: خانم فیروزی