تعداد بازدید: 10466    تاریخ انتشار: 1395/06/14   

گروهها ورشته ها

فنی و مهندسی

نام گروه آموزشی

نام رشته و مقطع تحصیلی

مدیر گروه

کارشناس آموزشی رشته

 مهندسی برق

مهندسی برق - مخابرات

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

کاردانی برق - مخابرات

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

کاردانی پیوسته الکترونیک

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

مهندسی برق - قدرت

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

کارشناسی ناپیوسته 
مهندسی تکنولوژی الکترونیک

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

کارشناسی ناپیوسته 
مهندسی تکنولوژی مخابرات

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

 

مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی پیوسته

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

 گروه مهندسی کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته کامپیوتر

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

کاردانی پیوسته کامپیوتر

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دکتر محسن معصومی

عبداله مصلی نژاد

 

 

 

 

 گروه مهندسی عمران
 

کاردانی نقشه کشی عمران (ساختمان)

مهندس ابوالفضل رحیمی 

خانم کاظمی 

مهندسی عمران - عمران

مهندس ابوالفضل رحیمی

خانم کاظمی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

مهندس ابوالفضل رحیمی

خانم کاظمی

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پزشکی

نام گروه آموزشی

نام رشته و مقطع تحصیلی

مدیر گروه

کارشناس آموزشی رشته

گروه مامائی

کاردانی مامائی

خانم زارعی

خانم مصلی نژاد

کارشناسی مامائی

خانم زارعی

خانم مصلی نژاد

 

 

 

 

گروه پرستاری

کارشناسی پرستاری (خواهران)

خانم کرباسی

خانم مصلی نژاد

کارشناسی پرستاری (براداران)

خانم کرباسی

انم مصلی نژاد

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پایه

نام گروه آموزشی

نام رشته و مقطع تحصیلی

مدیر گروه

کارشناس آموزشی رشته

گروه میکروبیولوژی (کارشناسی)

کارشناسی میکروبیولوژی

خانم دکتر ذوالقدر

خانم دمشناس

کارشناسی علوم سلولی و مولکولی

خانم دکتر ذوالقدر

خانم دمشناس

 

 

 

 

گروه میکروبیولوژی (کارشناسی ارشد)

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

خانم دکتر ذوالقدر

مهران مصلی نژاد

 

 

 

 

گروه زیست شناسی

کارشناسی زیست شناسی عمومی

دکتر برجیان

مهران مصلی نژاد

کارشناسی دبیری زیست شناسی

دکتر برجیان

مهران مصلی نژاد

کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش های فیزیولوژی، تکوین و بیوسیستماتیک

دکتر کفیل زاده

مهران مصلی نژاد

 

 

 

 

گروه علوم تجربی

کارشناسی ناپیوسته علوم تجربی

 

مهران مصلی نژاد

کاردانی علوم تجربی

 

 مهران مصلی نژاد

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشاورزی

نام گروه آموزشی

نام رشته و مقطع تحصیلی

مدیر گروه

کارشناس آموزشی رشته

گروه باغبانی

کارشناسی باغبانی

دکتر ابوطالبی

خانم نکوئی

کارشناسی ارشد باغبانی

دکتر ابوطالبی

خانم نکوئی

کارشناسی ارشد باغبانی گرایش سبزیکاری

دکتر ابوطالبی

خانم نکوئی

کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان زینتی

دکترابوطالبی

خانم نکوئی

کارشناسی ارشد باغبانی گرایش میوه کاری

دکتر ابوطالبی

خانم نکوئی

کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی

دکتر ابوطالبی

خانم نکوئی

 

 

 

 

گروه گیاه پزشکی 

کارشناسی گیاه پزشکی

دکتر ایازپور

قای محمد امامی

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

دکتر ایازپور

ی محمد امامی

مهندسی تکنولوژی تولیدات گیاهی

دکتر ایازپور

آقای محمد امامی

کارشناسی ارشد حشره شناسی

دکتر ایازپور

آقای محمد امامی

کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی

دکتر ایازپور

آقای محمد امامی

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم انسانی

نام گروه آموزشی

نام رشته و مقطع تحصیلی

مدیر گروه

کارشناس آموزشی رشته

گروه علوم اجتماعی

کاردانی مردم شناسی

دکتر راسخ

خانم کاظمی

کاردانی ناپیوسته آموزش ابتدائی

دکترراسخ

خانم کاظمی

کارشناسی برنامه ریزی علوم اجتماعی

دکتر راسخ

خانم کاظمی

دبیری علوم اجتماعی

دکتر راسخ

خانم کاظمی

کارشناسی ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی و روزنامه نگاری

دکتر راسخ

انم کاظمی

کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

دکتر راسخ

خانم کاظمی

کارشناسی روابط عمومی

دکتر راسخ

خانم کاظمی

 

 

 

 

گروه جامعه شناسی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

دکتر راسخ

خانم کاظمی

 

 

 

 

گروه ادبیات فارسی

کارشناسی ادبیات فارسی

دکتر عبدالرحیم ثابت

خانم کاظمی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دکتر عبدالرحیم ثابت

خانم کاظمی

 

 

 

 

گروه تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی

دکتر صلح جو

محمد امامی

کاردانی پیوسته مربیگری تربیت بدنی

دکتر صلح جو

 

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

دکتر صلح جو

 

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی

دکتر نیک سرشت

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری و هنر

نام گروه آموزشی

نام رشته و مقطع تحصیلی

مدیر گروه

کارشناس آموزشی رشته

گروه معماری

کاردانی نقشه کشی معماری

خانم محمد ابراهیمی 

خانم عبداللهی

کاردانی شهرسازی

خانم محمد ابراهیمی

خانم عبداللهی

 

 

 

آزاد،جهرم،رشته