تعداد بازدید: 2633    تاریخ انتشار: 1396/05/30   

 

  •  فرم های لازم جهت دریافت وام
       1      فرم درخواست وام شهریه میان مدت ( حداکثر 10 ماهه) و بلند مدت (حداکثر 20 ماهه)
    2 فرم  درخواست وام شهریه  کوتاه مدت ( یک ترم 4 ماهه)
    3 تعهدنامه بازپرداخت وام شهریه
    4 فرم درخواست وام بلند مدت شهریه (مربوط به صندوق رفاه وزارت علوم)